Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

LevelM Digital Kft. által a levelm.hu internetes oldalon

szervezett nyereményjátékhoz

 

hatályos: 2024.03.01 és 2024.05.02 között

 

1.      A nyereményjátékot szervező társaság adatai

 

Név:

LevelM Digital Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1185 Budapest, Bartók Béla utca 25.

Cégjegyzékszám:

01-09-402752

Bejegyző bíróság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

32015728-2-43

Képviseli:

Orem András ügyvezető

Elérhetősége:

info@levelm.hu  

 

(a továbbiakban: „Szervező”)

 

2.      Bevezetés

 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) rögzíti a levelm.hu internetes oldalon szervezett Tavaszi Nyereményeső elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szabályait.

 

A Nyereményjáték jelen Szabályzata a Szervező által üzemeltetett levelm.hu internetes oldalon kerül közzétételre és folyamatosan elérhető a Nyereményjáték időtartama alatt.

 

Jelen Szabályzat hatálya a Nyereményjátékban résztvevő Játékosokra terjed ki.

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa szervezett Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 

3.      Fogalmak

 

Honlap: A levelm.hu internetes oldal.

 

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér házastársa.

 

Játékos: a Nyereményjátékban résztvevő, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, 18. életévét betöltött természetes, teljesen cselekvőképes személy. Egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a Nyereményjátékban nem vehetnek részt.

 

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

Nyeremény: a Nyereményjáték megnyerhető termék vagy szolgáltatás.

 

Nyertes: a Nyereményjátékban sorsolás során kisorsolt nyertes Játékos.

 

Szervező: a Nyereményjátékot szervező LevelM Digital Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

4.      Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték időtartama: 2024-03-01 és 2024-04-31 között

 

A Nyereményjáték elektronikus úton a Szervező Honlapján keresztül érhető el és kizárólag a fenti időszak alatt lehet benne részt venni.

 

A Nyereményjáték annak időtartama alatt közzétételre kerül az alábbi platformokon is (a továbbiakban: „Platform”):

 

 • Facebook
 • Google

 

Platformokon kizárólag a Nyereményjátékra történő felhívás és annak általános összefoglalója (így különösen, de nem kizárólagosan a Nyeremény megjelölése és a Nyereményjáték időtartama) és a Honlapon szereplő, jelen Szabályzatra mutató történő link érhető el, ahol a Nyereményjátékban történő feltételek részletesen szabályozásra kerülnek jelen Szabályzat rendelkezéseire figyelemmel. A Nyereményjátékra kizárólag a Honlapon lehet jelentkezni.

 

A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után beküldött jelentkezések érvénytelenek.

 

5.      Nyeremények

 

A Nyereményjáték eredményeként az alábbi Nyeremény kerül kisorsolásra, az alábbi darabszámban.

 

 • 1 db új Xiaomi Redmi Note 13 mobiltelefon

 

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre vagy kedvezményre nem váltható.

 

A Szervező kizárólag a Nyeremény átadásáért és az esetleges adókötelezettség teljesítéséért felel. A Nyeremény postázási költsége a Szervezőt terheli. A Szervező kizárja felelősségét minden egyéb a Nyereménnyel összefüggésben felmerülő igény tekintetében.

 

Szervező a Szabályzat jelen pontjában meghatározott Nyereményeken túlmenően további Nyereményeket nem sorsol ki a Nyereményjátékban, erre vonatkozó igénnyel a Játékos nem élhet.

 

Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény megváltoztatására, illetve annak ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel történő helyettesítésére. Erről Szervezők a jelen Szabályzat módosításával értesítik a Játékosokat.

 

6.      Sorsolás

 

A Nyereményjáték eredményének meghatározására sorsolással kerül sor.

 

A sorsolás időpontja: 2024.05.02

A sorsolás helyszíne: szervező székhelye

 

A sorsolásról minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a sorsolásra vonatkozó összes releváns adatot (így különösen, de nem kizárólagosan a sorsolás helyszínét, pontos időpontját, sorsolást végző program elnevezését, elérhetőségét és a sorsolás eredményét).

 

Szervező az eredményhirdetés alkalmával 1 Játékost sorsol ki Nyertesként, további 5 Játékos pedig pótnyertesként online program segítségével. A Szervező sorsolást követően 3 munkanapon belül e-mailben értesíti a Nyertest a Nyereményről, illetve a sorsolás eredményét (Nyertes nevét és irányítószámát) a Honlapon közzéteszi.

 

Amennyiben Nyertes az e-mailben történő értesítésre 5 napon belül nem reagál, vagy nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot valamely elérhetőségi címén, továbbá a Szervező esetleges további megkereséseire sem reagál akkor a Nyertes elveszti jogosultságát a Nyereményre és a kisorsolt pótnyertesek közül az első pótnyertes lesz jogosult a Nyereményre. Ha az első pótnyertes sem reagál a fentiek szerinti értesítésre úgy a sorban következő pótnyertes lesz jogosult a Nyereményre és így tovább. A Szervező a Nyertest és a pótnyertest erről megfelelően értesíti

 

Szervező az eredményhirdetést követően – figyelemmel a Szabályzat mellékletét képező adatkezelési tájékoztató rendelkezéseire – közzéteszi a Honlapon a nyertes teljes nevét és irányítószámát. Amennyiben Nyertes ezek közzétételére vonatkozó adatkezelési hozzájárulását visszavonja, akkor a Nyereményre szóló jogosultságát elveszti és a továbbiakban Szervező jelen Szabályzat pótnyertesekre vonatkozó rendelkezései alapján jár el. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása kizárólag írásban, a Szervező székhelyére igazolható módon küldött küldeménnyel vagy a Szervező által a kapcsolattartási adatok között meghatározott e-mail címre küldött e-mailben tehető meg. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.      A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, a szakmája, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró teljesen cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt és minősülhetnek Játékosnak, akik a Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelnek és a Szabályzat, valamint a kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magukra kötelezőnek fogadják el, továbbá nem került sor a Nyereményjátékból történő kizárásukra („Játékos”).

 

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban:

 • egyéni vállalkozók;
 • jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek;
 • Szervező hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói;
 • Szervező által kizárt személyek;
 • a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködőként résztvevők és azon vezető tisztségviselői, munkavállalói.

 

A Nyereményjátékban történő részvétel előtt az abban részt venni kívánók kötelesek a jelen Szabályzat, valamint a kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerni és elfogadni; kizárólag ezt követően vehetnek részt a Nyereményjátékban és a Szabályzat rendelkezéseinek ismeretére nem hivatkozhatnak. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény esetében, ami abból ered, hogy a Nyereményjátékban részt venni kívánó, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, Játékos, illetve Nyertes nem ismerte meg a Szabályzat rendelkezéseit.

 

Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost egyoldalú döntése alapján Játékos e-mailben történő értesítése mellett a Nyereményjátékból kizárni. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékost kizárta a Nyereményjátékból a jelen Szabályzatban foglaltak súlyos sérelme esetén. Kizárásra kerül sor akkor is, ha Szervező közeli hozzátartozója, hozzátartozója vagy egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vesz részt a Nyereményjátékban a jelen Szabályzatban meghatározott tiltás ellenére.

 

Szervező akkor is jogosult Játékost egyoldalú döntése alapján, Játékos e-mailben történő értesítése mellett a Nyereményjátékból kizárni, ha bármilyen módon és mértékben veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását (így különösen a Honlap feltörésére, hackelésére, irányuló magatartás, vagy egyéb csalásra utaló magatartás).

 

A Nyereményjátékban ugyanazon Játékos más e-mail címről többször nem vehet részt. Amennyiben Játékos mégis így venne részt a Játékban, kizárásra kerülhet. Szervező kizárja felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos egyszerre többször próbálkozik a Nyereményjátékban való részvétellel és emiatt kizárásra kerül.

 

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag akkor érvényes, ha a részvételi feltételek maradéktalanul teljesülnek, ennek hiányában Játékos nem vehet részt a Játékban, illetve részvétele esetén kizárásra kerül. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos nem teljesítette maradéktalanul a részvételi feltételeket és emiatt kizárásra került.

 

Játékos a Nyereményjátékhoz annak teljes időtartama alatt bármikor csatlakozhat és a Nyereményjátékba történő jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek.

 

A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező kizárja felelősségét minden olyan igény tekintetében, amely az e bekezdésben megfogalmazott események bekövetkezése miatt merül fel.

 

8.      Nyereményjáték folyamata

 

A Játékos a Honlapon elérhető Nyereményjátéknál a „Játszom” gombra kattintással tudja megkezdeni a játékot. Először a személyes adatait kell megadnia (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, születési dátum) és szükséges elfogadnia a jelen Szabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót. Elfogadás hiányában, valamint a fenti személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás hiányában a Játékos nem tud részt venni a Nyereményjátékban.

 

A Szervező, mint adatkezelő a Nyereményjátékot abból a célból szervezi, hogy direkt marketing tevékenységet tudjon végezni. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása és adatbázis építése direkt marketing tevékenység folyatása céljából.

 

A személyes adatok megadása után különböző kérdésekre kell választ adni, minél több kérdésre válaszol a Játékos annál nagyobb eséllyel indul a Nyereményjátékban. Egy kérdés megválaszolása esetén kétszeres, két kérdés megválaszolása esetén háromszoros, három kérdés megválaszolása esetén négyszeres eséllyel játszhat a Játékos. Vagyis a sorsolás során a neve többször fog majd szerepelni. A válaszok valóságtartalmát Szervező nem ellenőrzi.

 

A direkt marketing megkeresések az alábbi csatornákon keresztül történhetnek az érintett hozzájárulása alapján:

 

 • e-mailben (e-mail cím)
 • sms-ben (telefonszám)
 • telefonon (telefonszám)

 

Az Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelésről részletesen az adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely a következő linken érhető el: https://levelm.hu/nyeremenyjatek/adatkezeles

 

 

9.      A Nyertesre vonatkozó rendelkezések

 

A nyertessel a Szervező a sorsolás után felveszi a kapcsolatot e-mailben és további adatokat kér be a nyertes személyazonosságának megállapításának és a nyeremény postázásának céljából, vagy egyeztetéseket folytat a nyeremény átvétele tárgyában, amennyiben a nyeremény jellegét tekintve nem postázható.

 

A Nyertes a Nyeremény átvételéhez köteles magát azonosítani, így a Nyereményjáték során megadott adatait (teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, születési dátum) igazolni a Szervező által meghatározottak szerint a Szervező irányába. A Nyertes a Nyeremény átvétele érdekében köteles együttműködni a Szervezővel. Amennyiben Nyertes nem azonosítja magát és adatait nem igazolja Szervező felé megfelelően és emiatt a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a későbbiekben nem vehető át, illetve nem vehető igénybe. Szervező kizárja felelősségét minden olyan igény esetében, ami azért merül fel, mert Nyertes nem azonosított vagy igazolta magát és emiatt a Nyeremény átvételére nem került sor.

 

Amennyiben Nyertes nem azonosítható vagy a Nyertesnek felróható okból 30 napon belül nem kerül sor a Nyeremény átvételére, Nyertes elveszti jogosultságát a Nyereményre és Szervező a pótnyertesre irányadó rendelkezések szerint jár el, a Nyereményre a következő pótnyertes lesz jogosult. Erről Szervező a Nyertest és a pótnyertest megfelelően tájékoztatja, az eredeti Nyertes felől reklamációt nem fogad el.

 

Nyertes jogosult a Nyereményt az általa a Nyereményjátékban történő részvétele során megadott, Magyarországon belüli más átvételi címre kérni a Szervezővel való külön egyeztetést követően.

 

Nyertes jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást adni harmadik személy részére a Nyereményjáték átvétele érdekében. A meghatalmazott a Nyeremény átvétele során köteles jogosultságát igazolni, ennek hiányában nem jogosult átvenni a Nyereményt. Amennyiben Nyertes meghatalmazottja nem tudja igazolni jogosultságát és emiatt nem tudja átvenni a Nyereményt, Szervező értesíti e-mailben Nyertest és tájékoztatja, hogy nem került sor a Nyereményt átvételére. Ekkor Nyertes jogosult kérni a Nyereménynek a részére történő kézbesítését vagy másik meghatalmazottat megjelölni és az ő részére kérni a Nyeremény kézbesítését, de ezek nem tehetik Szervezőnek a Nyeremény átadására vonatkozó kötelezettségét aránytalanul terhesebbé. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, amely abból ered, hogy Nyertes meghatalmazottja részére nem tudta átadni a Nyereményt, illetve, hogy a Nyeremény átadására azért nem kerülhetett sor, mert Nyertes nem tudta ilyen esetben átvenni a Nyereményt vagy nem jelölt meg újabb meghatalmazottat vagy mert a Nyeremény újabb személy részére történő átadása Szervező kötelezettségeit aránytalanul terhesebbé tenné. Szervező Nyeremény átadására vonatkozó kötelezettsége akkor válik aránytalanul terhesebbé, amennyiben a Nyereménynek a Nyertes meghatalmazottja részére történő átadása sikertelen volt és ezt követően Nyertes részére történő átadáshoz vagy a Nyertes újabb meghatalmazottja részére történő átadáshoz Szervező által szervezett szállítás távolsága a 300 km-ert meghaladja.

 

10.    A Szervezőre vonatkozó rendelkezések

 

10.1.  A Szervező jogai és kötelezettségei

 

Szervező a Nyereményjáték keretében a Játékos, illetve a Nyertes által megadott adatokat, válaszokat nem ellenőrzi.

 

Amennyiben Szervezőnek a Játékos, illetve a Nyertes által végzett bármilyen tevékenységből bármilyen kára (különösen, de nem kizárólagosan általános értelemben vett kár, bírság, büntetés) keletkezik, akkor jogosult azt Játékossal, illetve Nyertessel szemben érvényesíteni.

 

Jelen Szabályzat alapján Szervező jogosult a Nyereményjáték megfelelő szervezése és lebonyolítása érdekében harmadik személy közreműködését igénybe venni. Amennyiben Szervező harmadik személyt vesz igénybe az említett feladatok ellátása érdekében, a harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

10.2.  A Szervező felelősségére vonatkozó rendelkezések

 

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény esetében, ami azért merül fel a Nyereményjáték során, mert

 • Játékos a Nyereményjáték részvételi feltételeit nem fogadja el és emiatt nem tud részt venni a Nyereményjátékban;
 • Játékos a Nyereményjátékban hiányos vagy hibás (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nem megfelelően kitöltött vagy elírást tartalmazó) adatokat adott meg és emiatt a Nyereményjátékban nem tud részt venni vagy emiatt Szervező nem tudja értesíteni, vagy a Nyereményjátékban történő részvétel eredményeként megnyert Nyereményt részére eljuttatni;
 • Játékos a Nyereményjátékban a kérdésekre nem válaszol ezért nem többszörös eséllyel vesz részt;
 • Játékosnak a Nyereményjátékban történő részvétele során megszakadt internetkapcsolata és ezért a Nyereményjátékban nem tudott részt venni;
 • Játékos e-mailes postafiókja bármilyen okból nem képes vagy alkalmas a Nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail üzenet fogadására.

 

Szervező biztosítja a Nyereményjáték pontos, megfelelő, megbízható, hibamentes és teljes működését, továbbá a Nyereményjáték elérhetőségét, ugyanakkor kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, amely a neki nem felróható nem megfelelő működésből ered.

 

A Nyereményjátékban Nyertes a Nyeremény esetleges hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit a nyereményeket forgalmazónál, a kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező a Nyeremény hibájáért, meghibásodásáért, sérül csomagolásáért, minőségéért nem felel.

 

10.3.  Szervező felelőssége vis maior esetén

 

Szervező kizárja a felelősségét a Játékost vagy a Nyertest ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve a Nyertest vagy a Vásárlót hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely Szervező hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

 

Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett bármelyik fél akaratától függetlenül következik be, az egyik fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (például háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot).

 

Szervező kizárja a felelősségét a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor is, ha a vis maior események Szervező esetleges közreműködőit hátráltatják vagy akadályozzák.

 

A Nyereményjáték tekintetében nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

 

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Játékosnál felmerült vis maior esemény miatt Játékos nem tud megfelelően részt venni a Nyereményjátékban, illetve amikor a Nyertesnél felmerült vis maior esemény miatt Nyertes nem tudja nyereményét átvenni.

 

11.    Adatkezelés

 

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy Játékos elfogadja a Nyereményjátékhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatót: https://levelm.hu/nyeremenyjatek/adatkezeles

 

A Nyereményjátékban való részvétel és a Játék során az adatok megadása önkéntes. Amennyiben a Játékos nem adja meg az adatait, úgy nem tud a Nyereményjátékban részt venni. A Nyereményjátékban az adatai megadásával leendő Játékos hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a Nyereményjátékban való részvételhez felhasználja, illetve azokat nyilvántartsa és kezelje.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat közvetlenül az a Szervezőhöz, mint adatkezelőhöz e-mailben az info@levelem.hu e-mail címre, postai úton vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://www.naih.hu), illetve dönthet úgy, hogy igényével közvetlenül bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordul, amely soron kívül jár el. Az alábbi linken keresztül tekintheti meg az illetékes bíróságokat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

12.    Záró rendelkezések

 

Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzatban foglalt feltételek megváltoztatására, a Szabályzat módosítására, a Nyereményjáték felfüggesztésére, illetve megszüntetésére a Nyereményjáték időtartama alatt, amelyről a 24 órán belül a Honlapon értesítést tesz közzé, továbbá értesíti e-mailben a Játékosokat is.

 

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos vagy Nyertes a Szabályzat módosításáról, Nyereményjáték felfüggesztéséről, vagy megszüntetéséről nem értesült és emiatt nem vehetett részt a Nyereményjátékban vagy emiatt nem tekinthető Nyertesnek.

 

Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Szervező az alábbi e-mailcímet biztosítja az esetleges Játékosok, illetve Nyertesek részére a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések feltételére: info@levelem.hu

Hogyan nyerhetek?

A nyereményjáték regisztrációhoz kötött! Ahhoz, hogy megnyerhesd a nyereményt, regisztrálnod kell a nyereményjátékra:

1.

Nyeremény kiválasztása ( ezt csak akkor kell megtenni, ha több nyeremény van meghirdetve)

2.

Kötelező adatok megadása

3.

Kérdések megválaszolása (opcionális, növelik esélyed a nyerésre)

4.

A nyereményjátékok oldalain lehetőséged van megsokszorozni a nyerési esélyeidet.

5.

Minél több szorzót aktiválsz annál nagyobb eséllyel indulsz!

6.

Adatkezelési feltételek és játékszabályzat elfogadása

FONTOS, hogy nincs rossz válasz! A nemleges válaszoddal ugyanúgy megnöveled az esélyed

Nyerteseink

Téli nyereményeső

Bencsik Mónika

Irányítószám: 1186

Tavaszi Nyereményeső

Huber Ferenc

Irányítószám: 1027

Májusi nyereményeső

Vermesi Miklós

Irányítószám: 2030

Júniusi nyereményeső

Katona Ottó

Irányítószám: 2534

Nyári nyereményeső

Demeter Zsuzsanna

Irányítószám: 4492

Szeptemberi nyereményeső

Kádár Emese

Irányítószám: 1081

Karácsonyi nyereményeső

Suttáné Szabó Enikő

Irányítószám: 5065

Újévi Nyereményeső

Majoros István

Irányítószám: 4722

Letöltés

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Belépés