Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

LevelM Digital Kft. által a levelm.hu internetes oldalon

szervezett nyereményjátékhoz

 

hatályos: 2024-05-06 és 2024-07-03 között

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) a LevelM Digital Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1185 Budapest, Bartók Béla utca 25., cégjegyzékszám: 01-09-402752, adószám: 32015728-2-43, képviseli: Orem András ügyvezető, képviselő elérhetősége: info@levelm.hu, továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett honlapon, a levelm.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) szervezett „Karácsonyi Nyereményeső” nyereményjáték kapcsán megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

 

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

 

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a Holnapon elérhető nyereményjátékra csak abban az esetben jelentkezzen, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

 

1.      Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

 

2.      Adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

3.      Az Adatkezelő által szerveztett nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

 

3.1.    Nyereményjáték szervezése direkt marketing megkeresések céljából

 

Az Adatkezelő a nyereményjátékra történő jelentkezés során személyes adatok kezelését valósítja meg. Az érintetteknek lehetőségük van a Honlapon elérhető nyereményjátékokra a Honlapon keresztül jelentkezni (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).

 

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása és adatbázis építése direkt marketing tevékenység folyatása céljából.

 

Az Adatkezelő a Nyereményjátékot abból a célból szervezi tehát, hogy direkt marketing tevékenységet tudjon végezni. Az adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak, hogy részükre az adatkezelő az E.ON Energiamegoldások Kft. és E.ON MyEnergy Kft., mint reklámozó tartalmait az adatkezelő által kezelt email címre eljuttassa.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

 

 

A direkt marketing megkeresések az alábbi csatornákon keresztül történhetnek:

 • e-mailben (e-mail cím),
 • sms-ben (telefonszám)
 • telefonon (telefonszám)

 

A Nyereményjátékban résztvevők a jelentkezésük során a Honlapon a megfelelő checkbox-ok (jelölőnégyzet) bepipálásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy Adatkezelő az érintett által kiválasztott szerződött partnerei, mint hirdetők részére a személyes adatait továbbítsa, akik önálló adatkezelőként a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint meghatározottak szerint marketing, piackutatás és egyéb hirdetési tevékenyég folytatása céljából kezeljék az adatait. A szerződött partnerek adatkezelési tájékoztatói a megfelelő checkbox-ok (jelölőnégyzet) mellett kattintható linken keresztül elérhető, továbbá a visszaigazoló e-mailből és a kiküldött direkt marketing megkeresésben is elérhető, a szerződött partner cégnevével.

 

Az Adatkezelő az érintett a Nyereményjátékban történő részvételéhez adott hozzájárulása alapján direkt marketing megkereséseket küldhet érintett részére, amelyekben az érintett által kiválasztott szerződött partnerei hirdetéseiről, ajánlatairól értesülhet. Az érintett egy partnert vagy több partnert is választhat (vagy akár az összes partnert is) attól függően, hogy kinek a hirdetéseiről, ajánlatairól szeretne értesülni.

 

Az érintett személyes adatait csak azon szerződött partnerek ismerik meg és kezelik önálló adatkezelőként, akiket az érintett a hozzájárulásának megadása során külön, egyedileg bepipál. Amennyiben a Nyereményjátékra jelentkező érintett nem adja hozzájárulását az adattovábbításhoz, úgy az érintett adatait a szerződött partner nem ismeri meg.

 

Kiemeljük, hogy adattovábbítás történik az érintett által kiválasztott szerződött partnerek felé, az érintett adatait így az Adatkezelő és adatfeldolgozói, valamint az érintett által kiválasztott szerződött partner ismerik meg, akik az adattovábbításra tekintettel önálló adatkezelőként járnak el. A Nyereményjáték adatbázishoz kizárólag az Adatkezelő, valamint az érintett által kiválasztott szerződött partner fér hozzá, adatfeldolgozók csupán a Nyereményjáték technikai lebonyolításában vesznek részt. A szerződött partner felé adatbázis értékesítést végez az Adatkezelő.

 

A szerződött partner marketing tevékenység ellátása céljából veszi igénye Adatkezelő szolgáltatásit. Adatkezelő így a szerződött partnerei hirdetéseinek megküldését végzi marketing tevékenysége keretében, a hirdetés szövegét a szerződött partner adja meg, Adatkezelő az érintetthez való megküldést végzi.

 

 

Választható szerződött partnerek az érintett hozzájárulása alapján, a megfelelő checkbox (jelölőnégyzet) bepipálásával:

 • Pannonfitt Kft. (1162 Budapest, Szent Korona u. 208., elérhetősége: info@pannonfitt.hu)
 • Data Innovation Kft. (6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71., elérhetősége: info@datainnovation.hu)
 • Generali Biztosító Zrt. (1132. Budapest, Váci út 36-38. elérhetősége: generali.hu@generali.com)
 • CAWI Services Kft. (1096. Budapest, Thaly Kálmán u. 39. elérhetősége: support@cawi.hu)
 • Gr&Ka Financial Kft. (2371. Dabas, Köztársaság utca 34. elérhetősége: connectyou.info@gmail.com)

 

 

Adatkezelés célja

Nyereményjáték lebonyolítása és adatbázis építése direkt marketing tevékenység folyatása céljából.

Kezelt adatok köre

A Nyereményjátékban résztvevő érintett vezetékneve, keresztneve e-mail címe, telefonszáma, irányítószáma, születési dátuma, opcionálisan a feltett kérdésekre adott válaszok.

Érintettek köre

A Nyereményjátékra jelentkező természetes személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nincs lehetőség a Nyereményjátékban történő részvételre. Az opcionálisan adható válaszok tekintetében nincs következménye a válaszadás elmaradásának, az csupán a nyerés esélyeit növeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Nyereményjátékra jelentkezők adatait az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozók illetékes munkavállalói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

Az Adatkezelő adattovábbítást végez az érintett által kiválasztott szerződött partnere(i) felé. Az adattovábbítás kapcsán választható szerződött partnerek, akik felé az Adatkezelő adattovábbítást végezhet az érintett hozzájárulása alapján, a megfelelő checkbox (jelölőnégyzet) bepipálásával:

-        Pannonfitt Kft. 1162 Budapest, Szent Korona u. 208., elérhetősége: info@pannonfitt.hu, adatkezelési tájékoztatása: http://www.pannonfitt.hu/adatkezeles.htm

-        Data Innovation Kft. 6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71., elérhetősége: info@datainnovation.hu, adatkezelési tájékoztatása: [LINK])

      Generali Biztosító Zrt. 1132. Budapest, Váci út 36-38. elérhetősége: generali.hu@generali.com adatkezelési tájékoztatása: https://www.generali.hu/GeneraliETDownload.aspx?type=ContentItem&generaliId=NY-3418

CAWI Services Kft. 1096. Budapest, Thaly Kálmán utca 39. elérhetősége: support@cawi.hu, adatkezelés: https://cawi.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Gr&Ka-Financial Kft. 2371. Dabas, Köztársaság utca 34. elérhetősége: https://www.connectyou-callcenter.hu/, adatkezelési tájékoztatása: https://www.connectyou-callcenter.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

3.2.    Nyertes kihirdetése, nyeremény átadása

 

A nyertest az Adatkezelő Honlapon hirdeti ki a nyertes nevének megosztásával. A nyertes érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy nyertessé válása esetén az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a nyertesi státuszát,a nevét és irányítószámát a Honlapon.

 

A nyertessel az Adatkezelő a sorsolás után felveszi a kapcsolatot elsődlegesen e-mailben, másodlagosan telefonon amennyiben szükséges és további adatokat kér be a nyertes személyazonosságának megállapításának és a nyeremény postázásának céljából, vagy egyeztetéseket folytat a nyeremény átvétele tárgyában, amennyiben a nyeremény jellegét tekintve nem postázható.

 

Adatkezelés célja

Nyereményjáték nyertesének kihirdetése a Honlapon, illetve a nyeremény átadásához a nyertes beazonosítása és postázása (amennyiben a nyeremény jellegét tekintve nem postázható úgy további egyeztetések folytatása a nyeremény átvétele céljából).

Kezelt adatok köre

A Nyereményjátékban résztvevő érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, irányítószáma, születési dátuma, nyeremény postázása esetén lakcíme.

Érintettek köre

A Nyereményjátékon kisorsolt nyertes természetes személy, illetve esetlegesen az általa a nyeremény átvételére meghatalmazott harmadik személy.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a nyeremény átvételének feltétele, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nincs lehetőség a nyeremény átvételére.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Nyereményjáték nyerteseinek adatait az Adatkezelő ismerheti meg, azzal, hogy a nyertes neve és irányítószáma a Honlapon közzétételre kerül, ahol bárki megismerheti.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.3.    Nyertesről fényképfelvétel készítése és nyilvánosságra hozatala

 

Az Adatkezelő a nyereményjáték nyerteséről annak hozzájárulása alapján fényképfelvételt készít és közzéteszi azt (nyilvánosságra hozza).

 

Adatkezelés célja

Nyereményjáték nyertese képmásának közzététele különböző fórumokon, így többek között, de nem kizárólagosan: Honlap, facebook

Kezelt adatok köre

A Nyereményjáték nyertesének képmása

Érintettek köre

A Nyereményjátékon kisorsolt nyertes természetes személy, illetve esetlegesen az általa a nyeremény átvételére meghatalmazott harmadik személy.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a nyeremény átvételének nem feltétele!

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Nyereményjáték nyerteseinek adatait bárki megismerheti, azokat nyilvánosságra hozza az Adatkezelő

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

4.      Adatfeldolgozók

 

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozói kategória

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozó

Név

Székhely

Cg. szám / nyilvántartási szám

Tárhelyszolgáltató

tárhelyszolgáltatás, levelező szolgáltatás

Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

01-09-293034

Hírlevélküldő szolgáltató, adatfeldolgozó

direkt marketing megkeresés körében hírlevelek küldése

Edima.email Kft

1075 Budapest, Holló utca 3-9/A, 3. em. 10.

 

01-09-727387

Szerverszolgáltató

adattárolás, szerver

Integrity Kft.

8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6

01-09-003739

Adatfeldolgozó adatbázis karbanntartás  Ceglédi Iván e.v  2095. Pilisszántó, Csobánkai utca 11. 53055482

5.      Érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett az alábbi jogokkal rendelkezik jelentájékoztató szerinti adatkezelések kapcsán:

 • hozzájárulás visszavonásához való jog [GDPR 7. cikk (3) bekezdés]
 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog [GDPR 13-14. cikk, valamint 15. cikk]
 • helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]
 • törléshez való jog [GDPR 17. cikk]
 • adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]
 • adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelések kapcsán tiltakozás jogával (GDPR. 21. cikk) nem tud élni, tekintettel arra, hogy az adatkezelések jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Az érintett jogosult érintetti jogaival élni az Adatkezelő info@levelm.hu e-mail címére írt kérelmével.

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Nyereményjáték alatt és azt követően is, az alábbiak szerint:

 • a leiratkozas@levelm.hu e-mail címre írt kérelmével,
 • az Adatkezelő által küldött hírlevél alján található leiratkozást biztosító linken keresztül.

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

 

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.1.     A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Az érintett jogosult érintetti jogaival élni az Adatkezelő info@levelm.hu e-mail címére írt kérelmével.

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Nyereményjáték alatt és azt követően is, az alábbiak szerint:

 • az leiratkozas@levelm.hu e-mail címre írt kérelmével,
 • az Adatkezelő által küldött hírlevél alján található leiratkozást biztosító linken keresztül.

 

5.2.    Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

 

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

 

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

 

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

5.3.    Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

5.4.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

5.5.    Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséheztörölni kell;

            VAGY

 1. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

5.6.    Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

 

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 

6.      Jogorvoslat

 

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: info@levelm.hu

 

Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

 

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Hogyan nyerhetek?

A nyereményjáték regisztrációhoz kötött! Ahhoz, hogy megnyerhesd a nyereményt, regisztrálnod kell a nyereményjátékra:

1.

Nyeremény kiválasztása ( ezt csak akkor kell megtenni, ha több nyeremény van meghirdetve)

2.

Kötelező adatok megadása

3.

Kérdések megválaszolása (opcionális, növelik esélyed a nyerésre)

4.

A nyereményjátékok oldalain lehetőséged van megsokszorozni a nyerési esélyeidet.

5.

Minél több szorzót aktiválsz annál nagyobb eséllyel indulsz!

6.

Adatkezelési feltételek és játékszabályzat elfogadása

FONTOS, hogy nincs rossz válasz! A nemleges válaszoddal ugyanúgy megnöveled az esélyed

Nyerteseink

Téli nyereményeső

Bencsik Mónika

Irányítószám: 1186

Tavaszi Nyereményeső

Huber Ferenc

Irányítószám: 1027

Májusi nyereményeső

Vermesi Miklós

Irányítószám: 2030

Júniusi nyereményeső

Katona Ottó

Irányítószám: 2534

Nyári nyereményeső

Demeter Zsuzsanna

Irányítószám: 4492

Szeptemberi nyereményeső

Kádár Emese

Irányítószám: 1081

Karácsonyi nyereményeső

Suttáné Szabó Enikő

Irányítószám: 5065

Újévi Nyereményeső

Majoros István

Irányítószám: 4722

Tavaszi Nyereményeső

Hankóczy Tibor

Irányítószám: 1158

Letöltés

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Sed porta blandit enim, ut iaculis leo convallis nec.

Belépés